RESOLUTIONS OF THE 2017 GENERAL ASSEMBLY THAT MET IN THE WC PRESBYTERY AT TIYO SOGA CONGREGATION/ IZIGQIBO EZITHATYATHWE KWINGQUNGQUTHELA EDLULILEYO KA 2017 EBIHLELI EKAPA KWIBANDLA LASE TIYO SOGA

 

 1. Ingqungquthela ivumelene ngelokuba imizuzu yengqungquthela ka 2016 yamkelwe, njenge mizuzu elungileyo ebonisa ncakasana konke okwaqhubekayo.

 2. Ingxelo zeekomiti zeGA ziqwalaselwe zonke zamkelwa kodwa isiphakamiso sekomiti yesikolo seCawa sokuba kwamkelwe imanyano entsha yeJunior youth njengesemthethweni  siye saxoxwa ngokubanzi yi GA.

 3. Imizuzu kwixa elizayo mayiphawulwe ngamanani (Minutes to numbered)

 4. Umdala uNtusi ophicotha iincwadi makancediswe nguMfundisi T.T. Zamxaka

 5. Isikhewu esivulwe kukuduka kukaMfundisi uNdibongo kwikomiti yokutyumba (nomination’s committee) masivalwe nguMfundisi uVantyi.

 6. Kuvunyelwene ukuba iGA yenze ithuba lokuba ihlangane naManina khon’ukuze kuchutyelwane ngesikhwebu malunga nezonto zebandla lethu  ezichaphazela wonke ubani

 7. Kuvunyelwene ukuba iCawa yethu yamkele abantu ababhinqileyo xa besiva ubizo lobufundisi, kwanabo babonakalisa impawu zobunkokheli bonyulelwe kwizikhundla zokuba ngabadala.

 8. I GA yamkele isicelo sebandla iFormed Presbyterian church elikhokelwa ngumfundisi uNkothobe ukuba libeyinxalenye ye Reformed Presbyterian Church in Southern Africa.

 9. Umbandela wemitshato yabo bathandana besisini esinye mawukhe uxoxwe emabandleni ziSeshoni ukuze iCawa yethu ibenesiqgibo sokuba imiphi yona kulombandela ukuze nabefundisi balenkonzo yethu basazi isiqgibo nePosition yeCawa xa umfundisi ethe wahlangabezana nemeko yababantu ebandleni nangaphandle befuna ukutshatiswa. IGA iqgibe ukuba ubulungu bebandla mababunikwe bona kodwa umbandela wokubatshatisa mawukhe uxoxwe kuviwe izimvo ezisuka kwi Kirk Sessions phambi kokuba iGA yenze isigqibo esizakubangumkhomba ndlela kwiCawa yethu.

 10. Kuvunyelwene ukuba imanyano iJunior youth mayamkelwe ibephantsi  koLutsha.

 11. Abefundisi abaqeshwe ngokusisigxina mabanganikwa ngqwalasela xa ibandla kufuneka libize uMfundisi. Ababefundisi baqeshiweyo mabathunyelwe emabandleni yi GA, uze umsebenzi wabo uphononongwe rhoqo ngonyaka. (Their appointments to congregations must be reviewed by the GA on a yearly basis. Calling by congregations is open only to ministers who have no permanent employment outside the church ie in government or in the private sector and somewhere else).

 12. Kuvunyelwene ukuba abadala mabalinikwe ilungelo lokutyhila amatye kodwa bawenze lo msebenzi ngomyalelo okanye ngokuthunywa ngumfundisi owongamele ibandla elo . Kulindeleke ukuba umfundisi acele umdala okanye abadala xa enengxaki engaphaya kwamandla akhe, xa engakwazi mpela ukuba kulonkonzo yelitye. Amatye amalungu azeleyo ebandla kulindeleke ukuba umfundisi webandla awatyhile ngokwakhe.

 13. Umongameli weGA nonobhala  omkhulu mabaqulunqe incwadi yenqubo eyoba sisikhokelo sokutyhila amatye khon’ukuze ilandelwe ngumntu wonke owenza loo msebenzi phantsi kwebhanile yamaRhabe Ahlaziyiweyo.

 14. Impahla yesinxibo sika Mongameli weGA masithengwe ngokubambisana yiGA kunye nalo Presbytery aphuma kuyo uMongameli.

 15. Kuvunyelwene ngelokuba imbasa( logo) le ibonakalisa amasebe namagqabi aluhlaza emlilweni yamkelwe njengeyona isemthethweni.

 16. Kuvunyelwene ukuba makwamkelwe ukudibana kwalamabandla mabini  iTsomo ne Cunnigham abizwe ngokuba yi Tsomo Cunningham preaching station.

 17. Yamkelwe iMzamomhle ngokupheleleyo njenge preaching Station.

 18. I GA ikubethelele ukuthunyelwa kukaMfundisi u T. T. Zamxaka njengomfundisi wase K.C. Makhiwane memorial congregation yi Business Committee.

 19. Ii Presbytery ziyakhunjuzwa ukuba zinegunya lokwenza iinguqu kubefundisi bePresbytery xa kukho imfuneko. (Presbyteries have rights to re-shuffle ministers if there are valid reasons to do so and report such actions by extracts to the GA for approval and noting)

 20. Yamkelwe intambiso(ordination) kamfundisi uRhubhushe eyenziwe ngomhla we15 kwinyanga kaMay kulomnyaka ka2017

 21. Kuvunyelwene ukuba xa kusenziwa imilinganiselo yemali ezicelwa emabandleni mayinikwe ingqwalasela into yokuhla kwamanani eThembisa.

 22. Kuvunyelwene ngemfuneko emandla ye Retreat yabefundisi namakhosikazi wabo. Le Retreat kuqgitywe ukuba  mayibekho phambi ko January 2018. Injongo kukuba abefundisi nabefundisikazi balulekane, bacebisane, balungisane futhi bangxolisane bebodwa. (Ukuba kwiRetreat kuxoxwe ngezinto ezichaphazela ubomi nolawulo lweCawa iziqgibo ezithathiweyo zisiwa kwiGA kuqala izixoxe iziqwalasele ukuba iyazamnkela zifakwe kwincwadi yemizuzu ukuze ibeziziqgibo zeCawa okanye zeGA).

 23. Umongameli weGA makatyelele iiPresbyteries. Makaqale kumMthatha Central Presbytery. Unobhala we GA uyakuthumela imbalelwano kwiPresbytery leyo izakutyelelwa.

 24. Abadala abangabathunywa kuqgitywe ukuba xa kuhleli iGA mababenayo intlanganiso yabo bodwa enjongo zayo ikukuba balungisane apho kubonakala ukuphazama ukungaqondi  nokuqgwidiza kwabadala jikelele apha eCaweni.  I GA iphawule ukuba  iziqgibo nezinto ezenzekayo kwamanye amabandla ethu zibangelwa lulwazi olungaphangalelanga ngemisebenzi nemida yale ofisi yobudala. Le ntlanganiso izakubangula impazamo eziloluhlobo ixhobise abadala ukuze xa bebuyela emva bafike balungise ezompazamo. Le ntlanganiso izakunika ingxelo kwi GA zithi ke ukuba ziyamnkelwa imbono neziqgibo zayo zifakwe kwincwadi yemizuzu yeGA njengeziqgibo zayo. IGA inethemba lokuba xa abadala belungisana nabefundisi nabefundisikazi belungisana kwiRetreat lonto iyakuyakha leCawa kubekho imbeko, ukuthandana ukuhloniphana iCawa ibheke phambili ingumzekelo omhle ithe cwaka kungabikho ziphithiphithi okanye ukungeva nokungalawuleki.

 25. Kuvunyelwene ukuba kwamkelwe iscelo sikaMfundisi uTswina sokuba abuyiselwe njengoMfundisi  eCaweni , aze akhokele ibandla elise Rustenburg.

 26. Wamkelwe umzalwana u Maki kwaze kwayalelwa iPresbytery yo Mthatha Central ukuba ikhawuleze imlayisense  ayekuqalise nje ngomfundisi eTsomo/Cunningham preaching station  ngohla we 01.09.2017.

 27. Umdala uNkebe akaphumelelanga, ngenxayoko wangalenzi udliwano ndlebe neMMC. Kuvunyelwene ukuba anikwe ithuba kwinkomfa yoLutsha kuze kuthi  ukuba iMMC  iyoneliseka iPrsbytery yase Mthatha Central imlayisense aze athunyelwe kwisitishi saseMzamomhle aqalise ngomhla ka 01/09/2017 nje ngomfundisi wakhona.

 28. UMfundisi uNkothobe ( Junior )uthunyelwe eLuxolweni ukuba abengumfundisi wakhona phantsi kweliso likaMfundisi uFutshane (interim-moderator).

 29. Kuvunyelwene ukuba uMfundisi uRhubhushe makathunyelwe eLusikisiki. Apha uzakusebenza kunye nomdala uMbenya oqale lomsebenzi wesisitishi siseLusikisiki. Umdala uMbenye wamnkelwe yiGA esiza nalomsebenzi awuqale eLusikisiki ekwanqonqozela nokuba abengumfundisi akuzifumana iziqu ngokwemigomo yalenkonzo yethu. Ucetyiswe ubawo uMbenya ukuba aregistarishe neHebron College aripote kwiPresbytry yoMtata Central aphantsi kwayo nalilungu layo.  Kuqgitywe ukuba icelwe iPresbytery yoMtata Central ikukhawulezise ukumisela isitishi saseLusikisiki ngenjongo zokuba umfundisi uRubhushe ayihoye lePreaching station ngokukhawuleza bafumane imfanelo zenkonzo abantu baseLusikisiki  sizokukhula  nesitishi sabo.

 30. Umba womgama ophakathi kweTiyo Soga ne Ross wenza kungabilula ukuba uMfundisi uFutshane awenze lo msebenzi ngendlela efanelekileyo, ngenxa yesosizathu kuvunyelwene ukuba uMfundisi uFutshane akhululwe eRoss yaza iGA yaqgiba ukuba mayithumele uMfundisi uNotununu njengoMfundisi wethutyana. Kulindeleke ukuba uMfundisi uNotununu ancedise iRoss ekufuneni uMfundisi osisigxina.

 31. UMfundisi uNkothobe omkhulu uzakuhlala ekhokela ibandla iKhayelitsha congregation.

 32. Kuvunyelwene ukuba iCawa mayincedise uMvangeli uLingani ngemali yokuqhubela phambili ngezifundo zobufundisi. Kuqgitywe ukuba umvangeli makaregistarishe neHebron college eseRawutini.

 33. I GA iqgibe ukuba unobhala omkhulu weCawa abhalele amabandla nabefundisi abangakhanga bayizimase iGA avakalise ukukhathazeka kwe GA sesisenzo basenzileyo abacele ukuba banike izizathu kwiPresbytery abakuyo UMthatha Central ukuze yona inike ingxelo kwi GA ka 2018. Ezincwadi unobhala uzakuzithumela konobhala bePresbytery ukuze bona bazihambise kubefundisi abachaphazelekayo ziye koSession Clerk ezeSeshoni  ezichaphazelekayo. IGA idanile yakhathazeka sesisenzo sokukwaywa kwayo yiTsekong Mkhemana nomfundisi, neKC Makhiwana ngaphandle kolwazi lomfundisi wayo ke yona kunye nomfundisi uRubhushe obefudula ekwiPresbytery yeStoffs kodwa ke ngoku uphantsi koMthatha Central. Umfundisi uRubhushe ngokwengxelo yePresbytery ebekuyo yaseRawutini ubelungiselelwe yiPresbytery waxelelwa futhi.

 34. UMongameli weCawa uceliwe ukuba akhe amfonele umfundisi uNdibongo ngenjongo zakuba kubenokufumaneka imali le isebhankini. Esisiqgibo sithathwe emva kwengxoxo ende ngombandela wemali ezisebank, ezifriziweyo nezi bekusayina kuzo utata uMaso nomfundisi uNdibongo.

 35. Ukuhlangabezana nalemeko yokubonakala ukuba kukho amabandla apho iSeshoni zithatha iziqgibo ezingafanelekanga nezikhombisa ukungabinalwazi ngokupheleleyo kwabanye abadala bethu ukanti nabo badala abakwizihlalo zokukhokela emabandlani kodwa bangawenzi ngokusulungekileyo umsebenzi wabo ukanti nabefundisi abakhangeleka bengazinikelanga ngokupheleleyo emsebenzini wabo nababonakala ngathi bajongela phantsi amagunya ePresbytery njengenkundla ebalawulayo iGA iqgibe ukuba kubekho ikomiti entsha ebizwa ngokuba yiEducation and Training ezakwenza iWorkshops jikelele apha eCaweni xa imali zivuma. Lantlanganiso yabadala abangabathunywa bodwa kwiGA naleRetreat yabefundisi nabefundisikazi nazo zindlela  zokulungisa eziziphene zikhankanywe ngasentla.

   

 36. Kwamkelwe iikomiti ezi zezi zilandelayo:

   

  BUSINESS COMMITTEE

 • General Secretary – Convenor

 • Junior Clerk

 • Presbytery clerks

 • Elder Mathiso

 • Elder Makeleni

 • Elder Ntusi (Treasurer

   

   

  FINCOM

 • Elder S. Mfeya (convenor)

 • Treasurer L Ntusi

 • Elder K. Nethi

 • Genral Secretary

 • Elder T. Makeleni

   

            BOARD OF TRUSTEES

 • Evang. K. Lingani – Chaiperson

 • Rev. T. T. Zamxaka

 • Elder S. Mfeya

 • “        K. Nethi

   

                YMCG

 • Mr  M.X. Maki (to be reverend)

 • Elder Mbitha (convener)

 • Evang. K. Lingani

 • Elder S. Boyce

   

            STATISTICS

 • Junior Clerk

 • Presbytery clerks

 • Elder M.N. Landzela

  MMC

 •            General secretary

 •            Junior Clerk

 •            Presbytery Clerks

 •            Elder A. Mathiso

 •            Elder Z. Krebe

   

  SUNDAY SCHOOL

 • Elder K. Nethi

 •     “    S.  Mfeya

 •      “    H. Qezu

 •      “    S. Rubhushe

   

  MANUAL AMENDMENT

 • General Secretary (convenor)

 • Junior Clerk

 • Rev. A. Nkothobe

 • Elder L. Ntusi

  YOUTH COMMITTEE

 • Evang. K. Lingani

 • Elder Mzi Mancotywa

 • Rev. S. Nkothobe (Junior)

 • Mr  M.V. Maki

   

  CHURCH GROWTH

  Elder. A. Matiso

 • Rev. T.T. Zamxaka

 • Elder T. Makeleni

   

  CHURCH & SOCIETY

  Elder L. Ntusi

 •      “   H. Qezu

 • Rev  V.  Notununu

   

  CURCH OFFICE

  Elder A. Matiso (convenor)

 • Rev. V. Notununu

 • Elder M.N. Landzela

   

  EDUCATION & TRAINING

 • Elder A. Matiso

 •     “    L. Ntusi

 •      “   T. Makeleni

 • Rev.  X. Vantyi

 • Elder M. Mancotywa.

Qaphela:  Umongameli  weGA ulilungu lazo zonke ikomiti zeCawa

I GA iqgibe ukuba ukuqala kulonyaka ukubheka phambili iziqgibo zayo mazilungiswe ngonobhala bobabini zithunyelwe kwiPresbytery nakwi Kirk Sessions ngenjongo zokuqinisekisa ukuba ingxelo ye GA iyenziwa kuzo zonke iSeshoni yaye kunikwa ingxelo efanayo kumabandla ethu onke. Lenqkubo izakwenza okokuba onke amabandla ethu abenolwazi ngokwenzekayo eCaweni ngokuthi azive indaba zeGA. IKirk Sessions zinako ukuyinika le ngxelo nasebandleni.

Luxanduva lwePresbyteries ukuqinisekisa ukuba le ngxelo onke amabandla okanye iSeshoni eziphantsi kwayo ziyifumene. Ziziqgibo ezi zenkundla elawula ibandla lethu lonke. Akuvumelekanga ukuba kubekho ngxoxo kwiPresbytery naseSeshonini malunga neziziqgibo koko umsebenzi wezinkundla zombini iSeshoni nePresbhitri kukuqinisekisa ukuba eziziqgibo zeGA ziyenziwa ekumele ukuba zenziwe ebandleni okanye ePresbhitrini.

 

Prepared by the General Secretary: Rev X vantyi  and the Clerk of the GA: Rev TT Zamxaka

 

Signature:.......................................                                            .........................................................

Date:...................................                                                        ..........................................................

 

 dz.php

 dz.php

 dz.php

 dz.php

MINUTES:

2017 - RESOLUTIONS OF THE 2017 GENERAL ASSEMBLY THAT MET IN THE WC PRESBYTERY AT TIYO SOGA CONGREGATION/ IZIGQIBO EZITHATYATHWE KWINGQUNGQUTHELA EDLULILEYO KA 2017 EBIHLELI EKAPA KWIBANDLA LASE TIYO SOGA

2016 - MINUTES OF THE 2016 GENERAL ASSEMBLY

2015 - MINUTES OF THE TWELFTH GENERAL ASSEMBLY OF THE REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH IN SOUTHERN AFRICA HELD AT THEMBISA CONGREGATION WITH IN THE BOUNDERIES OF THE STOFFS AND NATAL PRESBYTERY